In de kijker

In de kijker

Editie december

Dag Hilde, welkom in onze scholengroep en bedankt om even tijd te maken voor dit interview. We vallen meteen met de deur in huis: ‘wie ben je?’

Hilde: Vijfentwintig jaar geleden studeerde ik af als pedagoge en ik ging vrijwel meteen aan de slag bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Ik heb daar heel diverse functies gehad, van het kleuter- tot het volwassenenonderwijs. Zo was ik onder meer pedagogisch medewerker basisonderwijs, coördinator leerplanontwikkeling, begeleider voor humane wetenschappen, coördinator begeleidingsteam volwassenenonderwijs, lid van de staf en zwermde ik ook een 4-tal jaren uit naar de afdeling beleid en strategie waarbinnen ik onder meer rond de modernisering van het secundair onderwijs werkte. De afgelopen drie jaren was ik dan weer aan de slag als pedagogisch adviseur schoolontwikkeling, onder andere voor Scholengroep 19 ‘Dender’.

Daarnaast heb ik mijn werk bij de begeleidingsdienst ook gedurende een tiental jaren gecombineerd met lesgeven in de lerarenopleiding van CVO Panta Rhei in Gent en gaf ik les in de opleidingen (adjunct-) directeur en TA/TAC.

In de loop der jaren heb ik ook een interessant inhoudelijk netwerk kunnen uitbouwen dat ik graag voor de scholengroep inzet.

Amai, dat is heel wat ervaring. Het is een opportuniteit dat we die expertise nu in huis hebben kunnen halen. Els, kan je even duiden waarom Scholengroep 19 ‘Dender’ ervoor koos om te investeren in een intern pedagogisch begeleider?

Els: We merkten binnen de scholengroep een stijgende nood aan pedagogische begeleiding en ondersteuning. Er zijn de laatste jaren immers zo veel extra uitdagingen op ons afgekomen. De diversiteit en bijgevolg de vraag naar differentiatie en maatwerk is bijvoorbeeld exponentieel gestegen. Onze traditionele onderwijsconcepten zijn hiervoor ontoereikend en dus moeten we op zoek naar onderwijsconcepten waarin zorg en kwalificatie geïntegreerd aan bod kunnen komen. Daarvoor moeten we bijvoorbeeld stappen zetten naar flexibele schoolorganisaties. Daarnaast zijn ook de verwachtingen inzake kwaliteitsvol onderwijs, zoals onder meer uitgedrukt in het R-OK, veel explicieter geworden, wat een voortdurende deskundigheidsbevordering vraagt van onze leraren en beleidsteams. En dan heb ik nog niets gezegd over de uitdagingen inzake digitalisering, het voortdurend schakelen in tijden van corona…

Anderzijds moeten we ook niet wegsteken dat de besparingen die aan de begeleidingsdiensten werden opgelegd ook betekenen dat we minder een beroep zullen kunnen doen op hen en dus moeten we het wel uitdrukkelijker zelf in handen nemen. Vermelde thema’s komen dan ook allemaal aan bod binnen het vernieuwde algemeen strategisch plan dat we aan het schrijven zijn.

Zo te horen ligt er meer dan genoeg werk op de plank voor jou, Hilde. Wat is het plan van aanpak?

Hilde: Ik zal dit alles natuurlijk niet in mijn eentje aanpakken. We gaan inzetten op collectief leren van onze beroepsgroep, in co-creatie met de collega’s en desgevallend met externe ondersteuners. Het is de bedoeling dat we vanuit de scholengroep de scholen nog beter ondersteunen in het verder uitbouwen van hun onderwijskundig leiderschap en lerende cultuur opdat ze de beste leeromgevingen voor kinderen kunnen blijven creëren. Om daarvoor te zorgen moeten we op verschillende niveaus aan de slag: zo werken we met de beleidsteams aan een sterker onderwijskundig beleid  en zetten we ook op niveau van de leraren in op hun professionele ontwikkeling.

Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen, bij die professionele ontwikkeling?

Hilde: We weten uit onderzoek dat er nog heel wat groeimarge is om aan de slag te gaan met de aanwezige expertise binnen onze scholen. In Vlaanderen komen we uit een cultuur van vaak kortstondige externe professionaliseringen, met dan als klassiek voorbeeld een nascholing of een studiedag. Wij willen meer werk maken van duurzame interne professionalisering, want we hebben – vaak zonder dat we het beseffen – heel wat know how in huis. We moeten met andere woorden investeren in de ontwikkeling van ‘professioneel kapitaal’, zoals beschreven staat in het gelijknamig boek van Hargreaves en Fullan. Daarin wordt gesteld dat een hoog opleidingsniveau van leraren noodzakelijk is. “Maar dit betekent niet dat we ons moeten concentreren op het aantrekken en belonen van betere afzonderlijke leraren. (…) De enige oplossingen die werken, op welke schaal dan ook, zijn de oplossingen die alle leraren in beweging brengen, waaronder de strategieën waarbij leraren elkaar stimuleren en helpen”.

Een interessant boek van Hargreaves en Fullan, maar hoe gaan we dat in de praktijk vertaald zien?

Hilde: We zetten via verschillende methodieken in op individueel en collectief leren. Een voorbeeld van collectief leren is de uitbouw van een aantal professionele leergemeenschappen (PLG) in zowel het basis- als het secundair onderwijs. Dergelijke professionele leergemeenschappen hebben vele voordelen: deelnemers voelen zich minder alleen in hun functie en hebben een klankbord voor de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Ze kunnen natuurlijk ook leren van elkaar en elkaar inspireren. Tenslotte kunnen ze de taken ook verdelen en in co-creatie dingen uitwerken zodat voor iedereen het werk wat verlicht wordt. Een voorbeeld van een uit te bouwen PLG is die van talenbeleid in het basisonderwijs, waarbinnen bijvoorbeeld de nieuwe KOALA-taalscreening een opstap kan zijn om onze taaltrajecten effectiever te maken.

Daarnaast wordt er ook ingezet op individuele procesbegeleiding in scholen. Zo neem ik bijvoorbeeld ook ondersteuning op voor scholen die een nieuw onderwijsconcept willen uittekenen naar aanleiding van nieuwe infrastructuur. Of begeleid ik mee het fusietraject van ons CVO.

Els: Ook dat is een uitdaging die ik nog niet vermeld had: infrastructuur! Het is inderdaad belangrijk dat er goed nagedacht wordt over het optimale gebruik van infrastructuur vanuit pedagogisch-didactisch oogpunt.

Het is duidelijk, Hilde, dat je voor onze scholengroep relevante onderwijskundige expertise kan inbrengen. Je bent dan ook ongetwijfeld de geknipte persoon om leraren die zich in iets willen verdiepen enkele suggesties te geven. Wat kan je hen zoal aanraden om te lezen?

Hilde: Ik denk aan twee boeken, het ‘Flexmodel VO’ en ‘Cijfers geven werkt niet’. Deze geven alleszins stof tot nadenken over onze huidige ‘grammar of schooling’.

Hartelijk bedankt om ons even te woord te staan, Hilde en Els. Verder wensen we jullie en alle lezers fijne feestdagen toe!

Hilde en Els: Met veel plezier gedaan en ook van ons uit: ‘fijne feestdagen!’.

Editie november

In de novembereditie van Code 19 zetten we graag Sofia Lorie, leescoach en Lien Van den Berge, rekencoach in de kijker!

Sofia Lorie is de leescoach van Scholengroep 19 ‘Dender’. Haar job bestaat vooral uit het ondersteunen van leerkrachten bij het uitbouwen van een krachtig leesbeleid op school.

“Ik stimuleer het leesplezier, zet in op begrijpend lezen en luisteren en reik strategieën aan waarmee de juffen en meesters meteen aan de slag kunnen gaan op de klasvloer.”

Sofia startte vorig schooljaar met deze uitdagende job en is bijgevolg aan haar tweede schooljaar bezig.

“Vorig schooljaar werkte ik schoolgericht voor 7 scholen van de Scholengroep, waar ik heel concrete materialen uitwerkte per school. Dit schooljaar pakken we het iets anders aan: we maken een taalbeleidsplan en richten een professionele leergemeenschap rond lezen op. Hiermee willen we alle scholen van de Scholengroep bereiken.”

Daarnaast gaat Sofia nog steeds langs op scholen die een concrete vraag hebben: hulp nodig bij het starten met LIST, het oprichten van school- of klasbibliotheken, zoeken naar verfrissende werkvormen rond begrijpend lezen, aanreiken van actueel en kwalitatief boekenaanbod, inrichten van boekenhoeken, mee denken over leesthemaweken,… ze helpt graag!

“Het fijne aan de job is de variatie. Zo werk ik rond boeken vanaf de peuterklas tot het zesde leerjaar. Mijn streefdoel is een krachtig leesklimaat op te bouwen in elke school van onze scholengroep, waar lezen vanzelfsprekend en plezierig is!”

Lien Van den Berge werkt sinds begin dit schooljaar als pedagogisch begeleider wiskunde voor onze Scholengroep. Ze is beter bekend als de rekencoach!

Lien studeerde af als leraar lager onderwijs en deed daarna 11 jaar ervaring op in het buitengewoon onderwijs. Vanuit haar klaspraktijk stootte ze op tegenvallende wiskunderesultaten. Dit ondanks grote inzet van haar leerlingen en haarzelf.

“Na een vorming bij Leerstudio veranderde ik stap voor stap mijn didactiek waardoor ik al snel een verschil opmerkte. Mijn leerlingen waren opvallend gemotiveerder en het wiskundig inzicht nam toe. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat ik deeltijds aan de slag ging voor Leerstudio. Ik geef vormingen en ontwikkel materialen over verschillende onderwerpen.”

Vorig schooljaar maakte Lien de overstap naar het regulier onderwijs. Ze werkte als co-teacher, zorgjuf, beleidsmedewerker,… en deed zo heel wat ervaring op. Deze kennis zet ze nu in voor Scholengroep 19 ‘Dender’. Ze begeleidt directies en leerkrachten binnen hun traject met de implementatie van de ijsbergdidactiek, rekening houdend met de didactische cahiers van het GO! en de eigenheid van iedere school.

“Tijdens mijn kennismakingsperiode met de verschillende scholen viel het me op hoe gedreven, enthousiast en leergierig er overal gereageerd wordt.”

Bijgevolg zijn er 2 professionele leergemeenschappen opgestart om de expertise van leerkrachten te vergroten en op die manier scholen, teams, leerkrachten en uiteindelijk ook leerlingen sterker te maken.

“Ik ga met heel veel goesting deze nieuwe uitdaging aan en hoop om zo bij te dragen aan een nog betere onderwijskwaliteit voor wiskunde in de kleuter- en lagere school.”

Editie oktober

Welkom in GO! basisschool De Kameleon, Els De Ridder!

Na een jarenlange carrière in GO! Atheneum Liedekerke startte Els De Ridder in september als directeur van GO! basisschool De Kameleon. Met deze nieuwe start maakte ze de overgang van het secundair onderwijs naar het basisonderwijs.

Hoe zijn je eerste weken als directeur van GO! basisschool De Kameleon verlopen?
Heel goed, ik heb een fijne start gehad en ben warm onthaald geweest. Ik vind het belangrijk om mijn team goed te leren kennen en ga om die reden met ieder van hen in gesprek. Dat neemt behoorlijk wat tijd in beslag en zorgt voor een drukke agenda, maar ik vind dat heel waardevol. Het is leuk om nieuwe mensen te leren kennen!

Hoe heb je de overgang van het secundair onderwijs naar het basisonderwijs ervaren?
Meteen na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan in GO! Atheneum Liedekerke. Eerst als leerkracht aardrijkskunde en PAV, daarna heel wat jaren als leerkracht wiskunde. Ik ben ook een tijdje beleidsondersteuner geweest en de laatste 7 jaar was ik technisch adviseur-coördinator. Na 16 jaar lang vertoeven in het secundair onderwijs, was de overstap naar het basisonderwijs dus wel een uitdaging. Het is vooral aanpassen op vlak van de leeftijd van leerlingen: ze zijn uiteraard een stuk jonger.

Ik blijf natuurlijk werkzaam in de onderwijscontext, waardoor het ook geen enorme aanpassing is. Globaal gezien zijn er veel gelijkenissen tussen het secundair onderwijs en het basisonderwijs. Hoe men met een team omgaat bijvoorbeeld is weinig verschillend. Buiten het feit dat het alleen maar vrouwen zijn, met uitzondering van één man. Dat is wel een groot verschil (lacht). Ik zie mijn ervaring en achtergrond in het secundair onderwijs als een meerwaarde in de context van het basisonderwijs.

Zie je jezelf nog teruggaan naar het secundair onderwijs?
Zeg nooit nooit, maar ik doe het basisonderwijs op dit moment wel heel graag en heb er ook veel zin in. Ik heb mij toegelegd op deze nieuwe uitdaging en wil mij volledig inwerken. Ik wil mij volledig smijten en er voor de volle 100 procent voor gaan.

Editie september

Welkom terug, Bart Van Cauter! 

Bart Van Cauter start dit schooljaar opnieuw als directeur van TechniGO! in onze Scholengroep. Na een periode van 3 jaar gewoond en gewerkt te hebben in Spanje (Valencia) heeft hij heel veel zin om terug in het onderwijs te stappen.

Hoe is het voor jou om terug te keren?

Het terugkomen is altijd een spannend verhaal waarvan je op voorhand niet weet hoe de collega’s en de leerkrachten daar tegenover staan. Ik merk wel dat mensen nog altijd heel goed weten wie ik ben. 90 procent van ons personeelsbestand is ook nog steeds hetzelfde gebleven.

Ik heb de afgelopen week wel heel veel warmte mogen ontvangen en dat doet mij heel veel plezier. Mensen vertelden me ook dat ze ernaar uitkijken om samen te werken.

Ik heb ook gezien dat nog veel zaken die we toen met het team gerealiseerd hebben, er nog altijd zijn. Denk maar aan SODA, interne digitalisering, orderflow voor bestellingen,… Dat zijn allemaal zaken die nog bestaan, maar ook verder gegroeid zijn. Ik wil mijn collega’s daar dan ook graag een dikke pluim voor geven.

Waar wil je je het komende jaar op toespitsen?

De komende jaren wil ik voornamelijk gaan inzetten op digitalisering. Het is belangrijk om onze processen te gaan optimaliseren. Ik ben nog maar twee weken terug op post als directeur en heb al 13 verschillende platformen waarop ik moet inloggen. We moeten bekijken of dit niet op een andere manier kan. Op die manier kunnen we de planlast voor onze leerkrachten gaan verminderen.

De modernisering van het secundair onderwijs is  iets waarin ik me zal moeten inlezen. Door de modernisering heb je de mogelijkheid om je school een nieuwe vorm te geven. Ik ben heel blij dat ik mee op het schip zit om verder mee de koers te bepalen.

Verder wil ik in de eerste plaats luisteren naar de personeelsleden. Ik wil luisteren en aanvoelen wat er leeft op de werkvloer. School maak je niet als directeur, school maak je samen. We zijn ook een team van drie directies en we moeten elkaars sterke punten nog verder leren kennen. Het is belangrijk dat we complementair zijn, drie kopieën van mezelf, dat komt niet goed (lacht).

Je hebt drie jaar doorgebracht in Spanje. Wat heb je daar juist gedaan?

Ik heb de beslissing genomen om als zelfstandige aan de slag te gaan in de IT-wereld, waar mijn interesse ligt. Verder was ik verantwoordelijk voor de HR-werking, waarbij ik hogere salesprofielen rekruteerde.

Het laatste jaar heb ik vooral meegewerkt in het bedrijf van mijn vrouw, Olive Operations. We ondersteunden voornamelijk Belgische en Nederlandse bedrijven die een vestiging wilden openen in Spanje. Veel IT-bedrijven vinden namelijk onvoldoende programmeurs. Wij hadden goede connecties in Spanje met de plaatselijke universiteit, waardoor we mensen konden aannemen. Mijn vrouw en ik waren eigenlijk de lokale ondernemers.

Samen met je vrouw en 2 kinderen verhuisde je voor 3 jaar. Hoe is dat gelopen?

Het was bijzonder intens, maar een fantastische ervaring. Verhuizen was geen project van mij of van mijn vrouw, we hebben het als gezin samen gedaan en beleefd. De kinderen zijn vanuit hun basisschool onder de Vlaamse kerktoren naar een internationale school gegaan. Onze beide jongens hebben dat fantastisch gedaan en ik ben heel erg trots op hen. Ze zijn de Engelse taal machtig geworden en hebben ook een beetje Spaans geleerd. Ik kan iedereen aanraden om eens volledig uit zijn of haar comfortzone te treden. Je gaat de dingen zeker op een andere manier bekijken, ook het Vlaams onderwijs.

We wensen je veel succes met de start van het schooljaar en de vele projecten die jullie als school nog willen realiseren.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!