Personeelszaken

Personeelszaken

De evaluatieprocedure heeft een make-over gekregen en vanaf 1 september is de nieuwe procedure in voege getreden.

Hoe ziet de huidige procedure er nu eigenlijk uit?

Functiebeschrijving

De evaluatieprocedure is van toepassing op alle personeelsleden. Iedereen ontvangt een functiebeschrijving, ongeacht de duur van de aanstelling. De functiebeschrijving wordt zo snel als mogelijk aan het personeelslid overhandigd, die dit ondertekent ter kennisname. Er is geen individuele functiebeschrijving per personeelslid, maar een algemene functiebeschrijving voor elk ambt. Dit wil zeggen dat een functiebeschrijving niet langer geïndividualiseerd is.

In de functiebeschrijving worden enkel de kerntaken en/of specifieke taken opgenomen. Instellingsgebonden opdrachten maken er eveneens geen deel meer van uit. Dat betekent niet dat personeelsleden zich aan hun instellingsgebonden opdrachten kunnen onttrekken. Ze worden er enkel niet meer op geëvalueerd.

Kerntaken zijn taken die eigen zijn aan het ambt. Ze omvatten de taken eigen aan de functie, de professionalisering, en het overleg en de samenwerking met directie, collega’s en desgevallend CLB en ouders.

Specifieke taken komen niet voor in het basisonderwijs. Hier kan enkel de geïntegreerde lesopdracht worden opgenomen in de functiebeschrijving.

De engagementen met betrekking tot de aanvangsbegeleiding voor tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur worden opgenomen in een aparte schriftelijke overeenkomst tussen de eerste evaluator en het personeelslid. De aard en duur van deze engagementen komen dus niet meer voor in de functiebeschrijving.

Functioneringsgesprek

Het doel van het functioneringsgesprek is de coaching en begeleiding van personeelsleden. Personeelsleden kunnen zelf om een functioneringsgesprek vragen. Van het functioneringsgesprek kan een verslag worden opgemaakt waarin eventueel persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen worden opgenomen.

Er kunnen formele en informele gesprekken plaatsvinden. Een formeel functioneringsgesprek is vooral nodig ter voorbereiding van een latere evaluatie.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt voortaan enkel als en voor wie het nodig blijkt. Met andere woorden gebeurt dit enkel wanneer de eerste evaluator dit nodig vindt. De verplichting om elk personeelslid minstens om de vier jaar te evalueren, valt dus weg.

Ten vroegste na 120 dagen effectieve prestaties na het eerste functioneringsgesprek, kan een evaluator een evaluatiegesprek voeren. Hij/zij hoeft dit niet allemaal zelf te doen, maar kan zich ook laten bijstaan door een delegatie of door derden.

De evaluator baseert zich op de functiebeschrijving en de persoons- en ontwikkelingsdoelstellingen in de verslagen van de functioneringsgesprekken. Hij/zij kan eveneens beroep doen op informatie die hij/zij van anderen krijgt.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!