Nieuws

Modernisering secundair onderwijs

Toegevoegd op11 juni 2021

In de zomereditie van ons personeelsmagazine, Code 19, kan je een schematisch overzicht terugvinden van wat de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs betekent binnen ons aanbod. Studierichtingen geven voortaan duidelijk aan waarop een leerling wordt voorbereid: doorstromen naar het hoger onderwijs, doorstromen naar de arbeidsmarkt of beide. Dat maakt een goede oriëntering en betere studiekeuze mogelijk.go o

Leerlingen van de tweede en de derde graad kunnen een studierichting kiezen uit acht studiedomeinen:

  • taal en cultuur,
  • STEM,
  • kunst en creatie,
  • land- en tuinbouw,
  • economie en organisatie,
  • maatschappij en welzijn,
  • sport,
  • voeding en horeca.

Elke school geeft graag nog wat extra toelichting over de uitrol van de modernisering binnen hun school.

GO! Atheneum Aalst

Met het invoeren van de nieuwe lessentabel van het derde jaar, krijgt ook het complementaire gedeelte een andere invulling. Naast de basisvorming en het specifiek deel, hebben onze leerlingen in het derde jaar één of twee lesuren complementaire activiteiten. In het derde jaar krijgen alle leerlingen (uitgezonderd Sportwetenschappen) één lesuur FLEX. Binnen dit lesuur krijgen ze ondersteuning voor Frans, Engels, wetenschappen of digitale competenties. We zetten tijdens deze uren ook volop in op uitdaging. Leerlingen die geen ondersteuning nodig hebben, krijgen uitdaging IT.

De leerlingen die kiezen voor de studierichting Moderne talen, krijgen ook allemaal een lesuur ‘Creatief met Woord’. Tijdens dit uurtje wordt er buiten de lijntjes gekleurd en kunnen de leerlingen hun talige creativiteit de vrije loop laten.

Leerlingen die Natuurwetenschappen volgen, hebben een extra uur STEM. Daar trekken we resoluut de kaart van vakoverschrijdende projecten. STEM staat hierbij voor Science (wetenschappen), Technics/technology (techniek), Engineering (Bouwen, ontwerpen) en Mathematics (wiskunde). Vanuit verschillende invalshoeken wordt er aan vraagstukken gewerkt als ‘Hoe bouw je de perfecte brug?’, ‘Kunnen we zelf een camouflagekostuum maken?’ of ‘Hoe werkt een camera obscura?’. Eigen inbreng, ideeën en “out-of-the-box-denken” staan hier uiteraard voorop!

GO! Lyceum Aalst 

De trein van de onderwijsvernieuwing heeft er vanaf 1 september ’21 ook in het Lyceum een nieuwe stopplaats bij in het derde jaar ‘finaliteit doorstroom’, met daarenboven ook de uitdaging van een nieuwe richting ‘Moderne talen’.  Elke leerling van het tweede jaar is hier helemaal klaar voor, daar zij als pioniers van de modernisering elk jaar de primeur hebben om hun rugzakje verder te vullen met doelen gekoppeld aan de bouwstenen van de 16 sleutelcompetenties die ze doorheen hun boeiende secundair schoolcurriculum doorlopen. Zij kunnen op basis van de Major/minor en de Basisopties in de eerste graad een onderbouwde keuze maken voor een richting in de tweede graad. De basis uit de eerste graad wordt verder opgebouwd met de focus op onderzoekend en probleemgericht werken onder begeleiding. Via het keuze uur – met volgende mogelijkheden: filosoferen, psychologie en sociologie, sport en gezondheid, drama en musical, schoolband en podiumtechnieken, politieke actualiteit en debating, cultuurclub, debat- en actualiteitsclub, internationalisering – kunnen de leerlingen projectmatig out of the box denken rond niet onmiddellijk aan vakken te linken thema’s, met hierbij aandacht voor zelfstandigheid naar het in handen nemen van het eigen leerproces. De ‘nieuwe vakken’ rond burgerschap, cultureel bewustzijn en financiële geletterdheid zullen hierin ook een groot aandeel hebben. Dit alles wordt gedragen en uitgebouwd door een jong, dynamisch en enthousiast team, erover wakend dat de klaswereld in de maatschappij past en omgekeerd.

GO! Handelsschool Aalst 

Bij de start van de gemoderniseerde 2de graad biedt GO! Handelsschool Aalst als enige school een unieke kans aan leerlingen van de richting Bedrijf en Organisatie en Taal en Communicatie. Eén lesuur per week kunnen de leerlingen zich namelijk extra uitdiepen in het vak “Opstroom & remediëring”. Dit vak laat de leerlingen toe om zich voor te bereiden op het volgen van een richting binnen de finaliteit doorstroom in het vierde jaar of de derde graad. In datzelfde vak kunnen we de leerlingen ook van extra ondersteuning voorzien door te remediëren en bijkomend te differentiëren om aan alle noden te voldoen.

Het idee is ontstaan toen bleek dat enkele OV4 type 9 – leerlingen “Bedrijf en Organisatie” (dubbele finaliteit) zouden gaan volgen in de tweede graad, met het oog op een vervolg in “Informatie- en communicatiewetenschappen” (domeingebonden finaliteit doorstroom) in de derde graad. Het opstroomuur laat hen toe om veel sneller uitgedaagd te worden, maar ook om deze overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor leerlingen die bijvoorbeeld na het verkrijgen van een B-attest even verplicht worden om hun droomrichting “on hold” te zetten. Via onze opstroom kunnen ze het jaar nadien gewoon hun droom weer oppikken. Er bestaat immers geen grotere intrinsieke motivatie om, ondanks een kleine hindernis, leerlingen hun favoriete studieparcours op deze manier verder te laten zetten.

Bij ons staat de lerende centraal en tillen we ieders talenten naar een hoger niveau!

TechniGO!

TechniGO! zal vanaf schooljaar 2021-2022 in de 2de graad Organisatie en logistiek, finaliteit arbeidsmarkt, (huidige Kantoor, BSO) opnieuw aanbieden op campus Ledebaan Aalst. Momenteel lopen de leerlingen van de studierichting Kantoor in de 2de graad school op de vestigingsplaats GO! Handelsschool Aalst.

Het aanbod binnen de gemoderniseerde studierichting Organisatie en logistiek is breder dan het vroegere aanbod binnen Kantoor (BSO), biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Het specifiek gedeelte is zeer praktijkgericht. De focus ligt op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop) in het Nederlands, Frans en Engels, administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

In de derde graad wil TechniGO! zich binnen de Scholengroep onderscheiden door de richting Kantoor te concorderen naar Logistiek. Logistiek is een zeer praktijkgerichte studierichting binnen de arbeidsmarktfinaliteit waaraan de beroepskwalificaties magazijnier en bestuurder interne transportmiddelen gekoppeld zijn. Enerzijds zullen leerlingen de finesses van het ontvangen, sorteren, opslaan, verpakken en verzenden van verschillende soorten goederen leren. Anderzijds leren ze verschillende gemotoriseerde interne transportmiddelen besturen waarbij ze de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften toepassen.

Het Flexperiment in CLW TechniGO!

Een schoolweek voor leerlingen van CLW TechniGO! bestaat momenteel uit 3 dagen werkplekleren, een volledige lesdag algemene vorming (PAV & Frans) en een volledige lesdag beroepsgerichte vorming. Een volledige dag hetzelfde vak?!? Dat is best lang om gemotiveerd en aandachtig te blijven!

Tijd voor verandering! Het toepassen van de coronamaatregelen leerde ons heel wat: de leerkrachten gaven aan dat het werken met gehalveerde klasgroepen en het reduceren van de contacturen ervoor zorgde dat leerlingen nog efficiënter begeleid werden en doelgerichter werkten. Ze toonden meer motivatie, concentratie en inzet én hun productiviteit steeg. Door tijdens de contacturen het lesgeven te beperken tot de essentie was er een positief effect op de leerwinst merkbaar. Dit zette ons aan het denken.

Het optimaliseren van het aanbieden van onderwijs, onderwijskundige ondersteuning en zorgondersteuning i.f.v. het behalen van een diploma secundair onderwijs door een andere tijdsindeling, coaching en eigenaarschap bij onze leerlingen: daarom starten we op 1 september 2021 met het Flexperiment. Tijdens de lesuren genieten onze leerlingen van kwaliteitsvol onderwijs, tijdens de flexuren worden zij onderwijskundig ondersteund en tijdens de plusuren is er ruimte voor zorgondersteuning. Door het invoeren van een flexibel lessenrooster hopen wij eveneens vlot de transitie te maken naar duaal leren.

GO! Atheneum Ninove

In GO! Atheneum Ninove hebben de leerkrachten de input gegeven voor de aanpak die we vanaf 1 september uitrollen. Zij gaan immers dagelijks met de leerlingen aan de slag en kennen hun publiek beter dan wie ook. Zoals steeds willen we onze leerlingen de beste leerkansen geven in een respectvolle, uitdagende en groene (leer)omgeving.
Door de onderwijsvernieuwing hebben we de kans gekregen om nog meer schooleigen accenten toe te voegen aan dat uitgangspunt.

Omwille van de multiculturele context van onze stad, leggen we de nadruk op talen door de oprichting van de studierichting Moderne Talen in de doorstroomfinaliteit. Daar worden vanaf het derde jaar moderne vreemde talen aangeboden zoals Frans, Engels, Spaans en Duits.
De leerlingen die bewust kiezen voor wetenschappen, krijgen door een extra uur STEM meer inzicht in alle aspecten die met wetenschap en wiskunde te maken hebben.
Voor wie duidelijk kiest voor een studierichting binnen de domeinen ‘economie en organisatie’ en ‘maatschappij en welzijn’, hebben wij binnen de 3 finaliteiten studierichtingen in de aanbieding.

Bij onze projecten die we in vrijwel alle studierichtingen aanreiken, hebben we bewust gekozen voor thema’s die passen binnen onze schoolvisie en die de leerlingen boeien. Verschillende vakken werken hierbij samen om op een andere, zinvolle manier de leerplandoelen te bereiken. In het derde jaar hebben we gekozen voor projecten met ronkende namen als ‘Mediawijsheid’, ‘Make Ninof great again’, ‘Duurzaam ondernemen’ en starten we een taalportfolio.

GO! Atheneum Denderleeuw

Op het GO! Atheneum Denderleeuw zijn coachend, reflecterend en onderzoekend leren, toch wel dé sleutelwoorden van de onderwijsvernieuwing, geen loze begrippen.

De kerngedachte van coachend leren is dat de lerende eigenaar blijft van zijn/haar leerproces. De leraar-coach heeft een activerende (geen sturende) rol, zodat de lerende zelfstandig van punt A naar punt B kan doorgroeien. We kozen er bewust voor om onze leerlingen vanaf de eerste graad via begeleid zelfstandig leren (BZL) aan de slag te laten gaan tijdens de differentiatielesuren voor talen (Nederlands, Frans) en wiskunde. De BZL-methodiek blijkt heel geschikt om leerlingen te laten leren op maat en (indien nodig) ook om vanop afstand te leren.

In de tweede en derde graad wordt intussen (o.a. dankzij het verplichte deeltijdse afstandsonderwijs) in alle vakken via een BZL-7-stappenplan structuur gegeven aan de lessen. De zeven stappen (in de tweede graad via Smartschool-leerpaden, in de derde graad via de opdrachtenmodule van Teams) maken de verwachtingen helder en geven het leerproces meer houvast.

Bijkomend voordeel is dat leerlingen op een heel natuurlijke manier tot zelfinzicht en -reflectie komen. Ze ondervinden via ‘trial and error’ welke leerstrategieën (voor hen) werken en welke niet. Uiteraard is tijdens dit hele proces de gerichte en kwalitatieve feedback van de leraar een absolute voorwaarde om tot reflecterend leren te komen.

Ook de link met onderzoekend leren is meteen duidelijk: via coaching prikkelt de leraar de nieuwsgierigheid van de leerling, die actief op zoek leert te gaan naar antwoorden op een probleemstelling of (onderzoeks)vraag. Al snel leidt zo’n vragende, kritische houding tot probleemoplossend en creatief denken én handelen. 21ste -eeuwse vaardigheden? Check!

GO! Atheneum Liedekerke

De aangeboden studierichtingen blijven bestaan in GO! Atheneum Liedekerke, maar veranderen van naam en dus ook gedeeltelijk qua leerinhouden. Zo wordt er in de 2de graad haar- en schoonheidsverzorging vanaf volgend jaar ook meer gefocust op het ‘onderdeel’ schoonheidsverzorging dan hiervoor het geval was. Ook nieuw is het feit dat de richting ‘elektriciteit’ in de 2de graad voortaan voorbereidt op zowel een vervolg binnen “elektriciteit” in de 3de graad als op “installateur verwarming en sanitair”. Leerlingen zullen wel een focus binnen één van beide contexten kunnen kiezen.

Al onze arbeidsmarktgerichte opleidingen kunnen vanaf de derde graad of vanaf het 7de specialisatiejaar naast het reguliere traject ook als duaal traject worden gevolgd. Dit betekent dat de leerlingen dan enkel nog een basis en algemene vakken op school volgen (twee dagen per week) en voor de rest worden opgeleid op de arbeidsmarkt tegen een verloning (drie dagen per week).

Binnen de dubbele finaliteit biedt de school elektrotechnieken en biotechnieken aan. Vakken als toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica vormen de kern van de richting elektrotechnieken. Binnen de richting biotechnieken leren de leerlingen dan weer (bio)chemische productieprocessen analyseren.

GO! IBSO De Horizon

De modernisering secundair onderwijs kent een uitrol in het buitengewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 3 (arbeidsgerichte finaliteit: betaalde tewerkstelling in het gewoon arbeidscircuit) en opleidingsvorm 4 (Buitengewoon gewoon: leerplannen secundair onderwijs worden hierbij gevolgd. Finaliteit arbeidsgericht, dubbele, doorstroom). Als school zijn we dan ook uitermate gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Vanuit de individuele handelingsgerichte werking die het buitengewoon onderwijs kenmerkt, is het leerkrachtenteam gespecialiseerd in het uitwerken van trajecten op maat van de leerlingen. De modernisering geeft ons hierbij nog meer mogelijkheden om individuele trajecten uit te werken.

Binnen opleidingsvorm 3 grijpen we eveneens de kans om de nieuwe opleiding confectie en textielmedewerker in te richten. Als school beschikken we over voldoende expertise om dit aan te bieden en zo geven we onze leerlingen nog meer kansen. Er komt ook de organieke verankering van duaal leren. We zijn in 2016 gestart als pilootschool duaal en willen dit verder uitbouwen.

De uitrol van de modernisering voor opleidingsvorm 4 loopt gelijk met het regulier onderwijs. De meeste opleidingen zijn geconcordeerd naar de nieuwe gemoderniseerde opleidingen. Er is eveneens een verbreding door het structuuronderdeel maatschappij en welzijn. De modernisering geeft ons de kans om het onderwijsaanbod te stroomlijnen en af te stemmen op de noden van onze leerlingen.

Nood aan meer informatie?

GO! Ouders maakte een informatiebrochure voor ouders over de modernisering. Je kan de brochure hier downloaden.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!